10_lu_nan_museu_berardo.jpg

Lu Nan, Mental Hospital, Heilongjiang / Hospital Psiquiátrico, Heilongjiang, 1989
Lu Nan